พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นางเอลิซาเบท ทรัสส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฯ

                   เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ
นางเอลิซาเบท ทรัสส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสตรี และความเท่าเทียม เพื่อหารือและ
แลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นสถานการณ์ในเมียนมา โอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านไซเบอร์และด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ความท้าทายจาก
การแข่งขันอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนสถานการณ์จังหวัดชายแดนภายใต้ในกระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพ ณ ห้องรับรองสิทธิ
เศวตสิลา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย