พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมส่วนราชการด้านการข่าวและความมั่นคง

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมส่วนราชการด้านการข่าวและความมั่นคง ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย