พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

                   เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และพิจารณาการกำหนดแผนการดำเนินงานนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย