พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะฯ

                   เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาเรื่องท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬา และการรายงานความคืบหน้า  เรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตสิลา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย