พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

                   เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย