พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะ เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะ เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อ คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย