พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะ เดินทางไปราชการตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจความพร้อมการดำเนินการตามนโยบายการเปิดประเทศ

        เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะ เดินทางไปราชการตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจความพร้อมการดำเนินการตามนโยบายการเปิดประเทศ และตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จุดตรวจหนังสือเดินทาง รวมทั้งจุดตรวจศุลกากร และพื้นที่บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง รับฟังบรรยายสรุปความพร้อม การดำเนินการตามนโยบาย การเปิดประเทศในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ณ ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย