พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้การต้อนรับ หม่อมหลวง พัชรภากร เทวกุล อดีตเลขาธิการ ก.พ. และ นายอนุกูล เจิมมงคล อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้การต้อนรับ หม่อมหลวง พัชรภากร เทวกุล อดีตเลขาธิการ ก.พ. และ นายอนุกูล เจิมมงคล อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ในเรื่อง มุมมองความมั่นคง “แนวคิดความมั่นคงแบบองค์รวม” เพื่อนำไปใช้ประกอบการอบรมหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตศิลา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย