เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ จากเมียนมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

                   เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา รวมทั้ง ประเมินสถานการณ์ในเมียนมาและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพิจารณากำหนดมาตรการดูแลผู้หนีภัยการสู้รบฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว และเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับมาตุภูมิโดยสมัครใจเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย