พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำ Website ทางการรัฐบาล, ประชาสัมพันธ์, ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19

                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำ Website ทางการรัฐบาล, ประชาสัมพันธ์, ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตสิลา สำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย