พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหา เขตแดนของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน
การ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหา  เขตแดนของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meetingห้องประชุม
วิจิตรวาทการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบ
รัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย