พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

                    เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.00 – 12.00 น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” และบรรยาย เรื่อง “แนวโน้มสถานการณ์ด้านความมั่นคง และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง” และแนวทางการขับเคลื่อนแผนย่อย : การพัฒนากลการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ณ ห้องประชุม ๔๐๒-๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา จัดโดย คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่   https://www.youtube.com/watch?v=P46zx9plBiE&ab_channel=SenateChannel

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย