พลเอกสุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเตรียมการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเตรียมการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ และการประชุมระดับผู้บริหารเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนระดับ 3 (ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง) ในความรับผิดชอบของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย