ประชุมคณะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

img
                   เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาลโดยมี พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน เพื่อชี้แจงร่างยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และการจัดทำแผนรองรับ รวมทั้งการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการเสนอแผนดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้แทนจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ

img img

แชร์เลย