ประกาศ สมช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
img

แชร์เลย