ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

               ผู้สมัครต้องศึกษาขั้นตอนการสมัคร ตัวอย่างการสมัคร และกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบลงทะเบียนกลาง ของสำนักงาน ก.พ. ที่ https://register.ocsc.go.th/registration/      ซึ่งผู้สมัครสามารถตรวจคุณสมบัติเฉพาะในส่วนของสาขาวิชาที่จบการศึกษา (คุณวุฒิในประเทศ) ได้ที่ ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-accreditation)
 ดาวน์โหลดเอกสาร
       ๑. ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ 
       ๒. หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕) 
       ๓. ตัวอย่างการสมัคร 

แชร์เลย