ประกาศ การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        ประกาศ การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย