ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุม

แชร์เลย