ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ ๔ เรื่อง ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม

แชร์เลย