ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามนำยานพาหนะบางประเภทและสิ่งของเข้าพื้นที่ควบคุม

แชร์เลย