ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

แชร์เลย