ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ) สถาบันความมั่นคงศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ด้วย สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
(เจ้าหน้าที่โครงการ) จำนวน ๑ อัตรา

img img หลักฐานประกอบการสมัคร:

๑. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. ประวัติย่อ (Resume)
๕. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
๖. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา
๗. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ (เพศชาย)

แชร์เลย