ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ) สถาบันความมั่นคงศึกษา

ประกาศรับสมัครงาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ)
สังกัด สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

img img หลักฐานประกอบการสมัคร:

๑. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. ประวัติย่อ (Resume)
๕. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
๖. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา
๗. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ (เพศชาย)

แชร์เลย