บทความเกี่ยวกับสรุปย่อคำวินิจฉัยฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

          บทความเกี่ยวกับสรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง