นายยนัม น็อก เหี่ยน (Nham Ngoc Hien) รองอธิบดีกรมการทะเบียนราษฎรฯ กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าหารือข้อราชการกับนายสรพงค์ ศรียานงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

       เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายยนัม น็อก เหี่ยน (Nham Ngoc Hien) รองอธิบดีกรมการทะเบียนราษฎร สัญชาติและการรับรองความถูกต้อง กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ พร้อมกับผู้แทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ได้เข้าหารือข้อราชการกับ นายสรพงค์ ศรียานงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง โดยประเด็นหารือหลัก ได้แก่ ๑) พันธกิจและเป้าหมายของรัฐบาลไทยที่จะแก้ไขภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ และหาทางออกให้กับกลุ่มประชากรที่ประสบปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติ ๒) การดำเนินการของรัฐบาลไทยในการหาสาเหตุและป้องกันการเกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและลดจำนวนคนไร้รัฐไร้สัญชาติ และ ๓) ลักษณะและตัวอย่างความร่วมมือของรัฐบาลไทย และภาคส่วนต่างๆ เช่น นักวิชาการ ภาคประชาสังคม สหประชาชาติ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติ ทั้งนี้ สมช. และกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะประสานความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ในประเด็นดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการดำเนินการของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

กองความมั่นคงภายในประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย