นายนาเคศ สิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ ลมช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือข้อราชการในประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกัน ของไทยและอินเดีย

      นายนาเคศ สิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ลมช. เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสิทธิ เศวตศิลา ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือข้อราชการในประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกัน ซึ่ง สมช. ไทย และอินเดีย มีความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับทวิภาคีผ่านกรอบการประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทย – อินเดีย (JWG-SC) และความร่วมมือระดับพหุภาคีภายใต้กรอบ BIMSTEC

กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย