ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ไม่มีผู้ส่งใบสมัคร)

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการประเมิน

img

Views: 0

แชร์เลย