ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

               ทีมงาน สล.คปต. นำโดย นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/รอง ผอ.สล.คปต. ร่วมกับ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และพลตรี กฤษดา พงษ์สามารถ รองแม่ทัพภาคที่ ๔/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ในฐานะ
เจ้าภาพร่วม พร้อมด้วย นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ หน.สนง.ผอ.สล.คปต./ผอ.สชต. เข้าชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมาธิการฯ ในประเด็นการจัดสรรงบประมาณในส่วนของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี นายวิเชียร ชวลิต เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๓๑๒ ชั้น ๓ สัปปายะสภาสถาน (อาคารรัฐสภา เกียกกาย)

img img

สำนักงานเลขนุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF 

Views: 0

แชร์เลย