จตุภาคี “The Quad” กับการต้านอิทธิพลของจีนทางทะเล ส่งสัญญาณถึงทิศทางของไทยในอนาคต [MarSecFocus, ฉบับที่ 1/2565]

จตุภาคี “The Quad”...กับการต้านอิทธิพลของจีนทางทะเล...
...ส่งสัญญาณถึงทิศทางของไทยในอนาคต

          กรอบความร่วมมือ Quad ซึ่งเป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย เพื่อจำกัดอิทธิพลทางทะเลของจีนในเชิงยุทธศาสตร์ และจำกัดขอบเขตการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก กลายเป็นประเด็นความท้าทายอันใหม่ของประเทศในภูมิภาค ซึ่งอาจถูกบีบให้ต้องเลือกข้าง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในอนาคต

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

กองความมั่นคงทางทะเล
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง