คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่

แชร์เลย