คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบหน้าที่และอำนาจ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

แชร์เลย