คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานทั่วราชอาณาจักร

แชร์เลย