คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แชร์เลย