คำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ ๒๗๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

แชร์เลย