คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)

แชร์เลย