คณะผู้แทนจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม ขอพบหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ สมช.

       คณะผู้แทนจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เวียดนาม นำโดย พล.ท. Pham Ngoc Viet อธิบดีกรมความมั่นคงภายใน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นหัวหน้าคณะ ได้เข้าพบและหารือข้อราชการกับผู้แทน สมช. นำโดย นายธีรภัทร จุนทการ ผอ.กชป. เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีวิสารวาจา สมช. ทำเนียบรัฐบาล

       โดยการหารือดังกล่าวเป็นการหารือ เรื่องสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองชาวเวียดนามในประเทศไทยและแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวยังเป็นการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงบนพื้นฐานของข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเวียดนามและไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งจะได้ช่วยส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ สู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 1

แชร์เลย