เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

คณะผู้บริหาร

พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 2006

นายฉัตรชัย บางชวด
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 2018

นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 2020

นายวรณัฐ คงเมือง
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 2022

นายสรพงค์ ศรียานงค์
ที่ปรึกษา​ด้านการประสานกิจการความมั่นคง
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 2030

นายภพหล้า ปิยะปานันท์

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง​

เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 4504

[ว่าง]
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000

นายธงชัย  ไหลประสิทธิ์พร

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 1101

นายธีรภัทร จุนทการ
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
กิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 3508

นางสาวกันยารัตน์ อังคณาวิศัลย์
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
เกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 280 0781

นายภพหล้า ปิยะปานันท์
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้
และชนต่างวัฒนธรรม
เบอร์ติดต่อ 02 142 0151

นายธนิน  เกตุทอง

ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
ด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
เบอร์ติดต่อ 02 143 9353

นายพิชญเดช โอสถานนท์
ผู้อำนวยการกองความมั่นคงทางทะเล
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 3705

นางสาวอัญชลี ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการ
กองความมั่นคง
ภายในประเทศ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 1601

นางสาวลือจิต ถิ่นพังงา
ผู้อำนวยการ
กองความมั่นคง
ระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ 02 142 0179

นางสาวชลธนสรณ์  พิสฐศาสน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 1202

นายไผท  สิทธิสุนทร
ผู้อำนวยการ
กองประเมินภัยคุกคาม
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 2810

นายพลากร ดาวเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 4509

นางสาวอรุณี ศรีงามดี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 531

นางสาวจีระนันท์ ซ่อนกลิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 3403

นางสาวกัญจบุญย์ บุณยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
เบอร์ติดต่อ 02 2823719

นายสินชัย คารวุตม์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการสถาบันความมั่นคงศึกษา
เบอร์ติดต่อ 02 142 0141

นายพลเทพ  ธนโกเศศ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000

[ว่าง]
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายในประเทศ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000

นายสุจินต์ ตระการรัตน์สันติ
ผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 2030

[ว่าง]
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ป้องปรามการก่อการร้าย
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 2030

นางสาวมัณฑนา  มาศมาลัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ปัญหาความมั่นคงข้ามชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000

นายรพี โล่ชัยยะกูล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 2030

Top