เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

คณะผู้บริหาร

พลเอก สุพจน์ มาลานิยม
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 2006

นายฉัตรชัย บางชวด
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 2018

นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 2020

นายวรณัฐ คงเมือง
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000

[ว่าง]
ที่ปรึกษา​ด้านการประสานกิจการความมั่นคง

[ว่าง]
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง​

นายสรพงค์ ศรียานงค์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 2030

นายเทอดไท ศรีอุประ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 1101

นางสาวอัญชลี ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
กิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 3508

นางสาวลือจิต ถิ่นพังงา
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
เกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 280 0781

นายภพหล้า ปิยะปานันท์
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้
และชนต่างวัฒนธรรม
เบอร์ติดต่อ 02 142 0151

นายธงชัย ไหลประสิทธิ์พร
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
ด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
เบอร์ติดต่อ 02 143 9353

นางสาวมัณฑนา มาศมาลัย
ผู้อำนวยการ
กองความมั่นคง
ทางทะเล
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 3705

นายธีรภัทร จุนทการ
ผู้อำนวยการ
กองความมั่นคง
ภายในประเทศ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 1601

นางสาวกันยารัตน์  อังคณาวิศัลย์
ผู้อำนวยการ
กองความมั่นคง
ระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ 02 142 0179

[ว่าง]
ผู้อำนวยการ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 1202

นายไผท  สิทธิสุนทร
ผู้อำนวยการ
กองประเมินภัยคุกคาม
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 2810

นายพลากร ดาวเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 4509

นางสาวอรุณี ศรีงามดี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 531

นางสาวกัญจบุญย์  บุณยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000 ต่อ 3403

นายพิชญเดช โอสถานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
เบอร์ติดต่อ 02 2823719

นายสินชัย คารวุตม์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการสถาบันความมั่นคงศึกษา
เบอร์ติดต่อ 02 142 0141

[ว่าง]
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000

[ว่าง]
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคง
ภายในประเทศ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000

นายสุจินต์ ตระการรัตน์สันติ
ผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000

นายธนิน  เกตุทอง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ป้องปรามการก่อการร้าย
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000

[ว่าง]
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ปัญหา
ความมั่นคงข้ามชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000

นายรพี โล่ชัยยะกูล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
เบอร์ติดต่อ 02 629 8000

Top