เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (รอการแต่งตั้ง)

หน้าที่อำนาจ

          ๑. ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในด้านที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย

          ๒. ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติในด้านที่ได้รับการแต่งตั้งให้กับสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

          ๓. จัดทำรายงานผลการศึกษาตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย

การดำรงตำแหน่งของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

          ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านความมั่นคง โดยอย่างน้อยต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานของรัฐในด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือนักวิชาการที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๕ ปี หรือมีผลการศึกษาวิจัย บทความ ในหัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือมีความโดดเด่นและได้รับรางวัลในสาขานั้นๆ โดยการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อมูลจาก : สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อคิดเห็น

Contact Form
Top