เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชุดที่ ๓

หน้าที่อำนาจ

          ๑. ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในด้านที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย

          ๒. ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติในด้านที่ได้รับการแต่งตั้งให้กับสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

          ๓. จัดทำรายงานผลการศึกษาตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย

การดำรงตำแหน่งของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

          ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านความมั่นคง โดยอย่างน้อยต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานของรัฐในด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือนักวิชาการที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๕ ปี หรือมีผลการศึกษาวิจัย บทความ ในหัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือมีความโดดเด่นและได้รับรางวัลในสาขานั้นๆ โดยนายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชุดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๖ ด้าน ดังนี้ 

ที่ปรึกษาด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ

ลำดับ

รายชื่อที่ปรึกษา

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

นายประกิจ ประจนปัจจนึก อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานคณะที่ปรึกษาฯ
พลเอก นุชิต ศรีบุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ/เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ
นาวาอากาศโท ธนัช วรรณสังข์ อดีตข้าราชการกองทัพอากาศ และนักบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ

ลำดับ

รายชื่อที่ปรึกษา

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง
พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พลเอก สมคิด ทับทิม ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ศาสตราจารย์ชุมพร ปัจจุสานนท์ ศาสตราจารย์ระดับ A-2 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา

ลำดับ

รายชื่อที่ปรึกษา

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

นายสายเมือง วิรยศิริ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รองประธานคณะที่ปรึกษาฯ (๑)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง
นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นายวีรยุทธ โพธารามิก ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล

ลำดับ

รายชื่อที่ปรึกษา

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

พลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เลขานุการของคณะที่ปรึกษาฯ
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พลโท มานพ สัมมาขันธ์ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
พลตรี ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานอาเซียน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

ลำดับ

รายชื่อที่ปรึกษา

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลโท วีระพงษ์ สรวงศิริธนกุล ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิก ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พลโท ชุมพล แก้วล้วน อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ที่ปรึกษาด้านการข่าวกรอง

ลำดับ

รายชื่อที่ปรึกษา

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

พลเอก ณตฐพล บุญงาม เสนาธิการทหาร รองประธานคณะที่ปรึกษาฯ (๒)
นายธนากร บัวรัษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
นายอนุกูล เจิมมงคล อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
พลโท นพดล  มังคละทน อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย

ข้อมูลจาก : สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อคิดเห็น

Top