กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๐ – ๑๑ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

       วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธงชัย ไหลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๐ – ๑๑ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศาลานพคุณอเนกบุญประสิทธิ์ วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย