กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

       วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมด้วยนายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และนางสาวอัญชลี ดวงแก้ว ผู้อำนวยการกองความมั่นคงภายในประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลและสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงาน

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย