การเสวนาหัวข้อ “บทบาทของเทคโนโลยีใหม่กับการพัฒนาอาวุธตามแบบ: ความท้าทายต่อความมั่นคงของไทย”

       เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ กองความมั่นคงระหว่างประเทศร่วมกับสถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดงานเสวนาหัวข้อ “บทบาทของเทคโนโลยีใหม่กับการพัฒนาอาวุธตามแบบ: ความท้าทายต่อความมั่นคงของไทย” โดยมี นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงชาติ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อพัฒนาการล่าสุดของประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาอาวุธ และรับฟังข้อแสนะแนะเชิงนโยบายเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธตามแบบ โดยมีวิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศประจำประเทศไทย (ICRC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตลอดจนอาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมการเสวนาให้ความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการกว่า ๕๐ คน โดยในงานเสวนา ได้มีการอภิปรายใน ๔ ช่วงหลัก ได้แก่ ๑) สถานการณ์การพัฒนาอาวุธตามแบบและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการควบคุมอาวุธตามแบบ ๒) การบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามในอนาคต และเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาอาวุธตามแบบ ๓) ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธตามแบบกับการดำเนินงานด้านความมั่นคง และ ๔) แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งผลการเสวนาจะนำไปประกอบการจัดทำฐานข้อมูล ท่าที และการวางบทบาทของไทยในประเด็นการลด การควบคุม และการพัฒนาอาวุธตามแบบ ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างสมดุลต่อไป

กองความมั่นคงระหว่างประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย