การเข้าเยี่ยมคารวะและหารือระหว่างรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กับ พล.ต.ท. อาวุโส เลือง ตาม กวาง (Luong Tam Quang) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เวียดนาม

       คณะผู้แทนจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เวียดนาม นำโดย พลตำรวจโทอาวุโส เลือง ตาม กวาง (Luong Tam Quang) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการกับ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายวรณัฐ คงเมือง) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องสิทธิ เศวตศิลา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงของทั้งสองฝ่าย และเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามผลการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง (Joint Working Group on Political and Security Cooperation: JWG on PSC) ระหว่างไทยและเวียดนามครั้งที่ ๑๑ และเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งที่ ๑๒ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งฝ่ายเวียดนามเป็นเจ้าภาพการประชุม ในห้วงปี ๒๕๖๗
       ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือคณะทำงานร่วมฯ JWG on PSC ถือเป็นกรอบความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ซึ่งไทยและเวียดนามต่างเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของอนุภูมิภาคและภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องกันในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและความมั่นคงร่วมกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการปรึกษาหารือในกรอบและกลไกด้านการเมืองความมั่นคงและการทหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันและเป็นกรอบในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงทุกด้านระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้วย

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย