การเข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือระหว่าง รอง ลมช. ฉัตรชัยฯ กับดร. อาคิมะ อุเมซาวะ อัครราชทูตฝ่ายการเมืองของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร. อาคิมะ อุเมซาวะ (Dr. Akima Umezawa) อัครราชทูตฝ่ายการเมืองของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ ได้เข้าหารือข้อราชการกับ นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยได้มีการหารือกันในประเด็นความร่วมมือระหว่าง สมช. กับญี่ปุ่น ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา เพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อันเป็นแนวทางดำเนินการหลักของไทย

กองความมั่นคงภายในประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย