การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๒๘

       การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๒๘ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดขึ้นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – ลาว รวมถึงลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย – ลาว โดยมี นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้แทนหลัก และ นายธีรภัทร จุนทการ ผอ.กชป. เป็นผู้ติดตาม โดยผู้แทน สมช. ในฐานะกรรมการฯ มีบทบาทร่วมในการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงมิติด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ อาทิ การบริหารจัดการชายแดนและจุดผ่านแดนที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ เป็นประเด็นที่มีการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
       ชมวีดิโอการประชุมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1PcsNfjyShI2RsW9P8f7tN2Skefl4pOau/view


ที่มา: กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย