การเข้าพบและหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)

       เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. นายฮวน-เปโดร แซเรอร์ (Mr. Juan Pedro Schaerer) ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาค คณะกรรมการกาชาดสากลระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross: ICRC) และคณะได้ประชุมร่วมกับนายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องประชุมประสงค์ สุ่นสิริ ตึก ๒๐ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันความมั่นคงศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วยการประชุมร่วมกับ ICRC มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านความมั่นคงร่วมกันระหว่าง สมศ. และ ICRC และเพื่อส่งเสริมบทบาทการทำงานด้านวิชาการในประเด็นด้านมนุษยธรรมและการบริหารจัดการความขัดแย้งท่ามกลางบริบทความมั่นคงรูปแบบใหม่ในระยะต่อไป

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย