การหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับแม่ทัพภาคที่ ๓

       เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เข้าพบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๓ ณ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก โดยได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนความท้าทายด้านความมั่นคงในระยะต่อไป

กองความมั่นคงภายในประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 4

แชร์เลย