การหารือเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ระหว่างเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและหัวหน้าหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อย

       เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้บริหาร สมช. ได้เยี่ยมเยือนและหารือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อย ภายใต้แผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ได้แก่ ๑) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)/เจ้าภาพแผนย่อยที่ ๑ และ ๒ โดยมี พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหัวหน้าคณะ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี ๒) กระทรวงกลาโหม (กห.)/เจ้าภาพแผนย่อยที่ ๓ โดยมี พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะ ณ ศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม และ ๓) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)/เจ้าภาพแผนย่อยที่ ๔ โดยมี นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ตามลำดับ

สำหรับการขับเคลื่อนในห้วงที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สภาความมั่นคงมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลไกหลักด้านความมั่นคง ได้จัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ทั้งในระดับนโยบายและระดับอำนวยการขับเคลื่อน รวมทั้ง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ได้ร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการอำนวยการ ประสาน และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ สถานการณ์บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงบางส่วนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ส่งผลให้บางเป้าหมายยังสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ในห้วงแรกได้ โดยเฉพาะการไม่บรรลุเป้าหมายในภาพรวมของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง (ผลการประเมินเป็นสีแดง) ซึ่งจากการวิเคราะห์ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พบว่ายังคงมีช่องว่างการบริหารจัดการและประเด็นท้าทายที่ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินการในห้วงที่ ๒ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

โดยการหารือเป็นไปเพื่อรับทราบสภาพปัญหาและข้อขัดข้องการขับเคลื่อนแผนย่อยฯ และภาพรวมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในระยะที่ผ่านมา รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจเพื่อให้พร้อมรับความท้าทายและร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในห้วงระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยประเด็นสำคัญ ได้แก่ การปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใหม่ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ตลอดจนการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลของแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้บริหารได้หารือแลกเปลี่ยนแนวคิดในประเด็นดังกล่าว รวมไปถึงแนวทางการขับเคลื่อนในห้วงระยะที่ ๒ ผ่านการผลักดันโครงการสำคัญ การกำหนดจุดเน้นในการดำเนินงานรายปีของหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อย การทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานให้สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานและวัดผลได้จริง และการปรับปรุงกลไกที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพื่อให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีเอกภาพและสามารถขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงต่อไป

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย