การหารือร่วมกันระหว่าง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซีย และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อประสานและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงไทย – มาเลเซีย ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

        พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร สมช. ได้เข้าพบปะหารือข้อราชการกับ Datuk Haji Rodzi bin Md Saad เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซีย โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ ดังนี้
๑) การกระชับและส่งเสริมความร่วมมือสำหรับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) แนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทย – มาเลเซีย (MOU between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Malaysia on the Establishment of Thailand – Malaysia Joint Working Committee on Security Cooperation: JWC-SC) และ
๓) การประสานและบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย
        นอกจากนี้ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร สมช. ได้เข้าพบหารือข้อราชการกับ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประเด็นที่สำคัญต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงบทบาทและภารกิจที่สถานเอกอัครราชทูตไทยดำเนินการในปัจจุบัน โดยเฉพาะการดูแลพี่น้องประชาชนที่มาประกอบอาชีพในมาเลเซีย และนักศึกษาไทยมุสลิมที่กำลังศึกษาอยู่ในมาเลเซีย

กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย