การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อความมั่นคง (The Security Impact of Climate Change)

                    เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม และ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อความมั่นคง (The Security Impact of Climate Change) โดยมีนายรัชกรณ์  นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเล็ก แนวมาลี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ระบบ Zoom)

                   ในการนี้ การสัมมนาเชิงวิชาการฯ ได้มีการนำเสนอเพื่อให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ดังนี้

          ๑) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ: สถานะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฎิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ , โครงสร้างของแผน และสาระสำคัญ ดำเนินการอภิปรายโดย ผู้แทน กองนโยบายและยุทธศาสต์ด้านความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

          ๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อประเทศไทย ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.อัศมน ลิ่มสกุล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          ๓) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมิติความมั่นคง ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.อนุสนธิ์
ชินวรรโณ กรรมการนโยบายแห่งชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          ๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อความมั่นคงในมิติต่าง ๆ ดังนี้

                    – ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม

                    – ความมั่นคงด้านสังคม โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

                    – ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ โดย ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

                     นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้กำหนดและวิเคราะห์ประเด็นความมั่นคงที่เป็นผลเชื่อมโยงกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

                    กลุ่มที่ ๑ มิติความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม

                    กลุ่มที่ ๒ มิติความมั่นคงด้านสังคม ดำเนินรายการโดย ดร.กฤษฎา บุญชัย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

                   กลุ่มที่ ๓ มิติความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/หัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

                    กลุ่มที่ ๔ มิติความมั่นคงด้านอื่น ๆ ดำเนินรายการโดย นางสาวธีรดา ศุภะพงษ์ ผู้แทนองค์กรประจำประเทศไทย ศูนย์ประสานการเสวนาเพื่อมนุษยธรรม

                   หลังจากนั้น ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มีการอภิปรายสัมมนาแลกเปลี่ยนภาพรวมประเด็นการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศกับผลกระทบความมั่นคงในแต่ละมิติ และการให้ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายอีกทั้ง วิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในมิติต่าง ๆ จากผลการประชุมครั้งที่ ๑ เพื่อนำไปยกร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้ง ๔ กลุ่ม ต่อไป

 

สถาบันความมั่นคงศึกษา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย