การสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หัวข้อ “อนาคต AI กับความมั่นคงทางไซเบอร์: ความท้าทายต่อประเทศไทยบนโลกแห่งความพลิกผัน”

       เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการฯ หัวข้อ “อนาคต AI กับความมั่นคงทางไซเบอร์: ความท้าทายต่อประเทศไทยบนโลกแห่งความพลิกผัน” ณ ห้องประชุม Somerset โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ และการสัมมนาทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Webinar) โดยมี นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการฯ ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานภาควิชาการ และ ๒) หน่วยงานภาครัฐ
       การจัดสัมมนาเชิงวิชาการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวคิดและการอภิปรายลักษณะถึงความเสี่ยงของการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยบนพื้นฐานมุมมองด้านความมั่นคงที่หลากหลายของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และต่อไทย การสัมมนาเชิงวิชาการฯ กำหนด ๔ ช่วง ดังนี้ ๑) พัฒนาการของอาชญากรรมทางไซเบอร์ในยุคเทคโนโลยีเกิดใหม่ ๒) การแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI ในความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กับความมั่นคงทางไซเบอร์ ๓) การกำกับธรรมาภิบาลของปัญญาประดิษฐ์บนโลกไซเบอร์ และ ๔) Future Outlook: Preparing for Next-Generation Cyber Threats
       ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook page Institute of Security Studies: ISS NSC

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 7

แชร์เลย